PRZYCHODNIA RODZINNA DZIESIĄTA - Zdrowie matki i dziecka 

+48 744-94-25

Zdrowie matki i dziecka

 Informacje dotyczące zdrowia kobiet z perspektywy macierzyństwa i zdrowia dzieci od momentu poczęcia, aż do osiągnięcia pełnoletniości m.in. zdrowie prokreacyjne, ciąża i poród, karmienie piersią, zdrowie dziecka, stomatologia dziecięca, szczepienia, rekomendacje dotyczące żywienia i zalecenia konsultantów krajowych.

Dzieci, a także kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Osoby które:

1) nie ukończyły 18 roku życia oraz posiadają obywatelstwo polskie lub

2) są w okresie ciąży, porodu i połogu, posiadają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo do świadczeń   zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych bez względu na to, czy są – czy też nie są – objęte powszechnym (obowiązkowym lub dobrowolnym) ubezpieczeniem zdrowotnym.1

Jeżeli ww. pacjenci są nieubezpieczeni, świadczenia, które zostały im udzielone, są finansowane z budżetu państwa2. Z tego powodu na świadczeniodawcach spoczywa obowiązek identyfikowania podstawy prawnej, na jakiej udzielają im świadczeń zdrowotnych.

Nawet jeżeli weryfikacja uprawnień do świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia da negatywny wynik, ww. pacjentom przysługują takie same świadczenia gwarantowane, jak osobom ubezpieczonym (koszty tych świadczeń zostaną sfinansowane z budżetu państwa).

Jakiekolwiek ograniczanie tym grupom pacjentów dostępu do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze oraz innych  świadczeniodawców jest niezgodne z prawem i nie powinno mieć miejsca. Podmioty lecznicze (m.in.: szpitale, przychodnie, poradnie), a także praktyki lekarskie i pielęgniarskie udzielające świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z NFZ nie mają prawa pobierać od tych osób opłat za ww. świadczenia, ani odsyłać ich z powodu braku ubezpieczenia.

Pacjentki w okresie ciąży, porodu i połogu, mające obywatelstwo polskie i mieszkające w kraju, a także rodzice lub prawni opiekunowie nieubezpieczonych dzieci, będących polskimi obywatelami, w razie problemów z uzyskaniem przysługujących im świadczeń mogą się zwrócić o pomoc do Rzecznika Praw Pacjenta, który stoi na straży ich prawa do opieki zdrowotnej i jest uprawniony do podjęcia interwencji.

Serwis Rzecznika Praw Pacjenta.


1) art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.)

2) § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1979)

Pliki do pobrania:

  1. Niekorzystne zakończenie ciąży - rekomendacje wojewody mazowieckiego
  2. INFORMATOR - Uprawnienia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem”
  3. INFORMATOR - Uprawnienia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem”
  4. Jak prawidłowo wystawić zaświadczenie lekarskie osobom uprawnionym zgodnie z ustawą „Za życiem”
  5. Wzór zaświadczenia